" />
about

News

Адвентчър АД подписа договори за доставка на химични реактиви, необходими за провеждане на научноизследователста и развойна дейност по проект № BG161PO003-1.1.06-0006-C0001.
( 19 February 2013 )